Anima Groups årsstämma hålls i Kalmar Län under andra kvartalet. Tid och plats för stämman meddelas genom kallelse till årsstämman.

På årsstämman informeras om företagets utveckling det gångna året och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom val av revisor, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelsen och revisorn, beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelse för perioden fram till och med nästa årsstämma.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har årsstämman 2021 genomförts utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövat sin rösträtt via poströstning.