§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Anima Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Nybro kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva handel med hästartiklar samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 370 000 kronor och högst 5 480 000 kronor.

§ 5 Antal aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 4 724 000 och högst 18 896 000.

Bolagets aktier kan utges i två serier, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av maximalt 944 800 och B-aktier till ett antal av maximalt 18 896 000.

§ 6 Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya akter av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förehållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertiblerna som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B. ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

§ 7 Omvandlingsförbehåll
Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolaget. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandling ska utan dröjsmål anmälas till Bolagsverket för registrering och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknas i avstämningsregistret.

§ 8 Styrelse
Styrelsens ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

§ 10 Kallelse
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 Föranmälan för deltagande på bolagsstämma
För att äga rätt att delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden ska förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut:
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
 10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13. Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101-1231.

§ 14 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som pä avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsreglster, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).


Denna bolagsordning har antagits på ordinarie bolagsstämma den 15 juni 2023.